direct naar inhoud van 2.2 Functionele situatie
Plan: Bergweide, Kloosterlanden - Hanzepark, Veenoord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D119-VG01

2.2 Functionele situatie

Het plangebied wordt getypeerd als bedrijventerrein. De belangrijkste functie van het plangebied richt zich dan ook op werken. Naast de dominerende bedrijvenfunctie wordt het gebied echter ook gebruikt voor uiteenlopende andere functies, die slechts in beperkte mate verband houden met het omringende gebied. In deze paragraaf wordt de functionele situatie beschreven. Allereerst zal het werken aan bod komen aangezien dit het grootste deel van het plangebied omvat. Vervolgens worden de overige functies beschreven.

2.2.1 Werken

Het plangebied kan worden getypeerd als een bedrijventerrein. De belangrijkste bedrijfsfuncties zijn zware en lichte industrie, transportbedrijven, perifere detailhandel en kantoren. Deze zijn als volgt verdeeld over het plangebied.

Lichte industrie
Bedrijvigheid kan worden onderverdeeld in milieucategorieën. Deze milieucategorie is bepalend voor de zogenaamde "grootste afstand". Dit is de minimale afstand die tot een gevoelig object, zoals een woning, aangehouden dient te worden. De "grootste afstand" is gebaseerd op de voor het bedrijf meest bepalende ruimtelijk relevante milieubelastingcomponenten (geur, stof, gevaar en/of geluid).

Al naar gelang de aard van de bedrijvigheid varieert de aan te houden "grootste afstand", bijvoorbeeld van 10 meter bij milieucategorie 1, tot 100 meter bij milieucategorie 3.2. Onder lichte industrie worden hier bedrijven met een milieucategorie van maximaal 3.2 verstaan. Voorbeelden van dergelijke bedrijven die binnen het plangebied voorkomen zijn groothandelsbedrijven, bouwbedrijven, autoreparatiebedrijven, meubelfabrieken, autosloperijen en transportbedrijven. In het gehele plangebied, met uitzondering van het kantorenpark Hanzepark, komt lichte industrie voor.

Zware industrie
De metalen emballagefabriek, de ijzer- en staalgieterij en de kunststofverwerkingsfabriek allen gelegen aan de Zweedsestraat, de asfaltcentrale aan de Dordrechtseweg en de chemische fabriek aan de Zutphenseweg zijn voorbeelden van zware industrie. Dit zijn allen bedrijven met een milieucategorie van 4.1 of zwaarder. De "grootste afstand" bij bedrijven met dergelijke milieucategorieën varieert van 200 meter bij categorie 4.1 tot 700 meter bij categorie 5.2. Deze bedrijven zijn in grote mate bepalend voor de eerder genoemde milieuzonering rondom het bedrijventerrein.

De zware industrie bevindt zich voornamelijk centraal op het bedrijventerrein, langs de havenarmen. Langs de Westfalenstraat en ten zuiden van de Roermondstraat liggen enkele grote mengvoederfabrieken. De vleeswaren- en vlees-conservenfabriek van Meester Stegeman behoort ook tot de zware industrie. Deze ligt echter niet midden in het bedrijventerrein, maar aan de Rigastraat aan de oostzijde van Kloosterlanden. Dit bedrijf is bepalend voor de milieuzonering aan deze zijde van het bedrijventerrein. In het zuidwesten van Veenoord ligt een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Deze installatie heeft een milieucategorie van 4.1.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.D119-VG01_0008.jpg" Afbeelding 2.7: zware industrie op Bergweide

Detailhandel
In het deelgebied de Snippeling, tussen de Essenstraat, de Hannoverstraat en de Zweedsestraat, is grootschalige perifere detailhandel aanwezig. Hier bevinden zich onder meer meubelzaken, bouwmarkten, twee bruin- en witgoed zaken, een fietsenhandel en een tuincentrum. Een deel van de parkeergelegenheid van deze detailhandel ligt ten noorden van de Essenstraat.

Verspreid over het plangebied zijn enkele showrooms gevestigd voor keukens, badkamers, rolluiken en dergelijke. De autobedrijven zijn hoofdzakelijk geconcentreerd langs de Zweedsestraat. In het overige deel van het plangebied is in geringe mate ondergeschikte detailhandel aanwezig in (delen van) aanwezige bedrijfspanden.

Tankstations
Tankstations worden hier apart genoemd. Met name de stations met een LPG-vulpunt zijn van belang bij het bepalen van risicocontouren in het plangebied. In het gehele plangebied zijn tankstations aanwezig, waarvan er twee een LPG-vulpunt hebben. De aanwezige tankstations liggen deels binnen de openbare ruimte en deels binnen de bedrijvenbestemming. Bij een deel van de tankstations vindt geen openbare verkoop plaats, maar wordt gewerkt met een pasjessysteem.

Kantoren
Met name aan de zuidzijde van het plangebied (Hanzepark) en langs de Zutphenseweg zijn grote kantoorgebouwen aanwezig. Veel van deze gebouwen huisvesten meerdere bedrijven. De kantoorgebouwen hebben een representatief karakter. De meeste kantoorgebouwen zijn gehuisvest langs de hoofdinfrastructuur (Zutphenseweg, de A1 en deels de Zweedsestraat).

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.D119-VG01_0009.jpg" Afbeelding 2.8: kantoren op het Hanzepark

2.2.2 Wonen

Het plangebied kent voor een klein deel een woonfunctie. Deze functie kan in een aantal categorieën worden onderscheiden. Hieronder komen achtereenvolgens (bedrijfs)woningen, woonschepen en woonwagens aan de orde.

(Bedrijfs)woningen
In de oudere delen van het plangebied, met name in Bergweide en Veenoord, bevinden zich diverse woningen. Het betreft meestal bedrijfswoningen, maar in enkele gevallen ook particuliere, niet-bedrijfsgebonden woningen (Finsestraat 2 t/m 8 en Zutphenseweg 1). Niet-bedrijfsgebonden woningen zijn zogenoemde 'gevoelige' objecten. Nieuwe bedrijven moeten, afhankelijk van hun milieucategorie, een bepaalde afstand houden tot deze gevoelige objecten. Ondanks dat er slechts een beperkt aantal woningen aanwezig is, kunnen deze wel van invloed zijn op toekomstige ontwikkelingen.

Woonschepen
Aan de noordzijde van het plangebied liggen diverse woonschepen. De schepen liggen in het Overijssels Kanaal. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het westelijk en het oostelijk deel van het kanaal.

Het westelijk deel van het kanaal is gelegen tussen de mr. H.F. de Boerlaan en de Schonenvaardersstraat. Aan de zuidelijke oever van dit deel liggen op dit moment zeven woonschepen. Deze woonschepen hebben allen een deel van de oever in gebruik als tuin. In deze tuinen zijn ook bergingen en garages aanwezig, die voor een deel worden gebruikt voor parkeren. De tuinen worden ontsloten op de Hunneperkade.

In het oostelijk deel van het kanaal, tussen de Hanzeweg en het Basiskanaal, liggen aan weerszijden 27 woonschepen. Ook deze woonschepen hebben een deel van de oever in gebruik als tuin met bijgebouwen. De woonschepen aan de zuidelijke oever zijn ontsloten op de Hunneperkade; de woonschepen aan de noordelijke oever zijn ontsloten op een parallelweg langs de Snippelingsdijk.

In het westen van het plangebied, nabij de Deensestraat, liggen nog vier ligplaatsen voor schepen, waarvan er thans drie in gebruik zijn. Deze ligplaatsen zijn bedoeld als tijdelijke ligplaatsen voor schepen die de haven aandoen maar worden op dit moment wel als permanente ligplaats voor woonschepen gebruikt. Het verwijderen van deze woonschepen is thans niet aan de orde. Er wordt gedacht aan het verstrekken van objectgebonden gedoogbeschikkingen aan de huidige bewoners, zodat het gebruik als ligplaats onder het overgangsrecht mag worden voortgezet. Zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van de gedoogbeschikking, valt dat gebruik niet meer onder het overgangsrecht, maar wordt het een strijdig gebruik waartegen handhavend kan worden opgetreden.

Woonwagens
In het plangebied bevinden zich op twee locaties woonwagens. Allereerst ligt aan de zuidkant van de Snippeling een woonwagenpark met ruimte voor 14 woonwagens. Het woonwagenpark wordt van het omliggende gebied gescheiden door een groenstrook/geluidswal. In dit gebied is wonen de hoofdfunctie. De tweede locatie komt hieronder aan de orde.

Mobiele verblijfsvoorzieningen en stalling
Aan de oostzijde van Kloosterlanden, nabij de Bruggestraat, liggen loodsen voor de winteropslag van kermisattributen. Daarnaast is bij deze loodsen ruimte voor mobiele verblijfsvoorzieningen. Een deel van de aanwezige mobiele verblijfsvoorzieningen wordt continu bewoond, een deel van deze voorzieningen wordt gebruikt door kermisexploitanten wanneer ze op reis zijn en is dus niet permanent aanwezig. Het wonen vormt een ondergeschikte functie in dit gebied; de woningen kunnen als bedrijfswoningen gezien worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.D119-VG01_0010.jpg"

Afbeelding 2.10: woonwagens en kermisattributen

2.2.3 Overige functies

Op een aantal plekken in het plangebied is sprake van functies die niet gebonden zijn aan een bedrijventerrein, zoals verenigingen en horecagelegenheden.

Horeca
Aan de kruising Zweedsestraat - Londenstraat (Kloosterlanden 2) bevindt zich een restaurant annex snackbar. Deze horecagelegenheid beschikt over een ruime parkeergelegenheid die ruimte biedt voor vrachtwagens die het bedrijventerrein bezoeken.

Aan de zuidwestzijde van het plangebied, in Veenoord, bevindt zich nabij de A1 een terrein met horecavestigingen en bijbehorende parkeervoorzieningen. Op dit terrein zijn een McDonald's restaurant en een Postillion hotel aanwezig. In dit gebied komen geen andere bedrijfsfuncties voor.

Recreatie
In het zuidoosten van het plangebied (Kloosterlanden 2) bevinden zich, aan weerszijden van de Schipbeek, twee hondenverenigingen. De verenigingen beschikken over trainingsvelden, bedoeld voor trainingen met honden, en daarbij behorende verenigingsgebouwen. De grond waarop deze verenigingen zich bevinden kan tevens dienen als waterberging.

In het zuidoosten van het plangebied aan de zuidzijde van de Schipbeek ligt een paintballterrein. Op dit terrein bevinden zich een parkeerterrein en een kantine/clubgebouw.

In het westen van het plangebied in Veenoord (Bergweide 5) is een kanovereniging aanwezig. Deze vereniging beschikt over een clubgebouw en een loods voor de boten. Naast de oefenlocatie de Schipbeek recreëert de kanovereniging ook op de IJssel, dit gebied behoort echter niet tot het gebied van dit bestemmingsplan.

2.2.4 Waterhuishouding/waterkering

Waterwerken
Op de plek waar de Dortherbeek en de Schipbeek samenkomen bevindt zich een stuw die het water van de Dortherbeek omhoog kan pompen. Het peilverschil met de Schipbeek kan hierdoor worden overwonnen. De Dortherbeek kent een specifieke ecologische doelstelling voor een laaglandbeek. De Schipbeek is onderdeel van de ecologische verbindingszone.

Waterkeringen langs IJssel en Schipbeek en andere waterkeringen
Langs de Schipbeek en de IJssel liggen (hoofd)waterkeringen. Elders in het plangebied of direct daarbuiten komen ook waterkeringen voor, o.a. bij de Zweedsestraat. Elke waterkering heeft een bepaalde beschermingszone. Binnen deze zones zijn bepaalde (ruimtelijke) ingrepen verboden of slechts onder voorwaarden toegestaan.