direct naar inhoud van Artikel 6 Waterstaat - Waterbergingsgebied
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

Artikel 6 Waterstaat - Waterbergingsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Waterstaat - Waterbergingsgebied" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor:

  • a. de waterberging;

met de daarbij behorende

  • b. voorzieningen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen
  • a. In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan:
    • 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze bestemming;
    • 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemmingen Water en Natuur.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de in artikel 6.1bedoelde bestemming, geldt de volgende regel:

  • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 4 m bedragen.
6.3 Wijzigingsbevoegdheid
6.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen, met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening de begrenzing van de bestemming 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' wijzigen.

6.3.2 Toepassingvoorwaarden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de begrenzing van de bestemming "Waterstaat - Waterbergingsgebied" te wijzigen met in achtneming van de volgende regels:

  • a. uit hoofde van de bescherming van de waterstaatskundige functies bestaat er geen bezwaar tegen het wijzigen van de begrenzing;
  • b. vooraf is schriftelijk advies van het betreffende waterschap ingewonnen.
6.3.3 Procedure

Op de voorbereiding van een besluit omtrent een wijziging is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.