direct naar inhoud van 5.3 Planopzet
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

5.3 Planopzet

5.3.1 Algemeen

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de planregels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. In de verbeelding zijn de bestemmingen aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en planregels betreffende het gebruik gekoppeld.

De toelichting heeft geen juridische betekenis, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.

De planregels van het bestemmingsplan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels beogen een eenduidige interpretatie en toepassing van de overige, meer inhoudelijke regels en van de te waarborgen.

Hoofdstuk 2 bevat de planregels in verband met de bestemmingsbepalingen. Per in de verbeelding aangegeven bestemming bevat dit hoofdstuk planregels, welke specifiek voor die bestemming gelden.

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Hierbij gaat het om planregels die op nagenoeg alle bestemmingen betrekking hebben en die vooral om praktische redenen zijn ondergebracht in dit hoofdstuk, alsmede een aantal specifieke planregels, waaronder een anti-dubbeltelregel en procedureregels.

Tenslotte bevat hoofdstuk 4 de overgangs- en slotregels. Deze planregels bevatten onder meer het overgangsrecht en de titel.

5.3.2 Hoofdstuk 1: Inleidende regels

De artikelen 1 en 2 bevatten planregels omtrent respectievelijk begripsomschrijvingen en de wijze van meten. Het voert te ver om hier uitgebreid bij alle begrippen stil te staan, maar wel verdient een enkel voor de dagelijkse gebruikspraktijk belangrijk begrip aandacht. Het betreft hier het begrip bestemmingsvlak.

Bestemmingsvlak

Een bestemmingsvlak is een in de verbeelding aangegeven vlak met eenzelfde bestemming. De bij een bestemming behorende planregels gelden afzonderlijk voor elk bestemmingsvlak met die bestemming.

5.3.3 Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels

Algemeen

Er wordt aangesloten bij de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd in het kader van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zoals dat momenteel in procedure is gebracht. Deze bestemmingen zijn iets ruimer opgezet dan de voorheen geldende waarmee de ontwikkelingen kunnen worden gewaarborgd.

De planregels bij de bestemmingen hebben voor elke bestemming dezelfde opbouw met achtereenvolgens, voor zover van toepassing, de volgende leden:

  • Bestemmingsomschrijving;
  • Bouwregels;
  • Nadere eisen
  • Ontheffing van de bouwregels;
  • Specifieke gebruiksregels;
  • Ontheffing van de gebruiksregels;
  • Aanlegvergunning;
  • Sloopvergunning;
  • Wijzigingsbevoegdheid.

Enkelbestemmingen

Hierna volgt een korte toelichting en beschrijving van de verschillende bestemmingen in dit bestemmingsplan per hoofdgroep.

Artikel 3 Natuur

Aanleiding voor de bestemmingsplanherziening is waterretentie. Echter de deelgebieden zullen over het hele jaar genomen naar verwachting gedurende in totaal circa 1 maand daadwerkelijk in gebruik zijn als waterretentiegebied. De overige 11 maanden zal het gebruik van de gronden het beste worden benaderd door de bestemming Natuur. Er zal sprake zijn van kruiden- en bloemrijke grasruigte met in ecologisch opzicht waardevolle soorten en voor het landschappelijk beeld aantrekkelijke bloei. Dit gebruik is mede ook gebaseerd op het eigendom (van het waterschap) en daardoor indirect het gebruik als natuur en waterberging.

Binnen de bestemming Natuur zijn de gronden mede bestemd voor extensieve dagrecreatie om zo het wandelpad mogelijk te maken. Onderdeel van de ontwikkeling is dat binnen deze kruiden- en bloemrijke grasruigte er sprake zal zijn van ondergeschikte poeltjes en een wijziging van de loop van de zijwatergang van de Zandwetering die wellicht wel een groot deel van het jaar onder water staat. Daarom zijn de gronden mede bestemd voor water om dit mogelijk te maken.

Om de retentiefunctie mogelijk te maken is over de bestemming natuur nog een dubbelbestemming gelegd: "Waterstaat - waterbergingsgebied", deze bestemming wordt verderop nader toegelicht.

Naast het gebruik zegt de bestemming ook iets over de bouwmogelijkheden. Op deze gronden worden de gebruikelijke bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstwerken toegelaten. Bij kunstwerken kan worden gedacht aan bouwwerken geen gebouwen zijnde om het wandelpad te faciliteren zoals bruggen. Om een waterput als educatief element mogelijk te maken in relatie tot het wandelpad, zijn ook kunstobjecten opgenomen in de regeling. Gebouwen zijn uitgesloten.

Artikel 4 Water

De Zandwetering zelf is bestemd tot "Water". De aanpassingen aan de waterloop komen eveneens binnen deze bestemming te liggen. Om in te kunnen spelen op kleine afwijkingen ten aanzien van de loop wordt binnen de bestemming natuur ook water toegestaan. Andersom wordt binnen de bestemming water ook natuur toegestaan, door het behoude en herstel van natuur- en landschapswaarden ook ondergeschikt op te nemen in de bestemming.

Dubbelbestemmingen

Dubbelbestemmingen zijn bestemmingen die over een of meerdere onderliggende bestemmingen "heen vallen" en een heel specifiek (ruimtelijk) belang regelen. De regels van een dubbelbestemming gaan voor die van de onderliggende bestemmingen. Reden voor deze voorrangsregel is, dat de toegekende dubbelbestemming een bijzonder belang vertegenwoordigt dat zo zwaarwegend is, dat andere ruimtelijke belangen daarvoor moeten wijken. Het betreft:

Artikel 5 Waarde - Archeologisch verwachtingsgebied

Deze bestemming bevat de bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden. Er zit een mogelijkheid in de bestemming om de begrenzing van deze dubbelbestemming aan te passen, dan wel de bestemming om te zetten naar archeologische waarde.

Het wijzigen van de dubbelbestemming is niet nodig voor de uitvoering en het voorkomen van een overbodige aanlegvergunningplicht. Of de werkzaamheden kunnen starten is alleen afhankelijk van het selectiebesluit dat op (elke fase van) archeologisch onderzoek volgt.

Artikel 6 Waarde - Landschap - 1

Deze dubbelbestemming is opgenomen voor de essen.

Artikel 7 Waterstaat - Waterbergingsgebied

Deze gronden zijn behalve de andere voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor waterberging en de daarbij behorende voorzieningen. Met deze bestemming wordt het hoofddoel van de ontwikkeling bereikt: de opvang (retentie/berging) van water.

5.3.4 Hoofdstuk 3: Algemene regels

De algemene regels omvatten een aantal algemene en aanvullende regels die van toepassing zijn op de gronden behorende bij het onderhavige plangebied. Vanwege het algemene karakter van deze planregels zijn deze opgenomen in dit algemene hoofdstuk.

Artikel 7: Anti-dubbeltelregel

Door wijziging in de begrenzing van het bouwperceel zouden regelingen die aan het bouwperceel zijn verbonden, kunnen worden ontdoken. De anti-dubbeltelregel verhindert dat.

Artikel 8: Algemene gebruiksregels

Deze bepaling bepaalt dat het verboden is de gronden te gebruiken in strijd met de gegeven bestemming. Deze bepaling is rechtstreeks overgenomen uit artikel 7.10 Wro.

Artikel 9: Algemene afwijkingsregels

Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid via ontheffing een afwijking van de in het plan genoemde maten toe te staan met maximaal 10%.

5.3.5 Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels

Tenslotte zijn in het laatste hoofdstuk van de planregels de overgangs- en slotregels opgenomen. Ook deze regels hebben een algemeen karakter en zijn op het gehele plangebied van toepassing.

Artikel 10: Overgangsrecht

Deze bepaling regelt het regime van bebouwing en van gebruik van de grond dat strijdig is met het plan. Strijdigheid met het plan wordt voor zowel bebouwing als gebruik beoordeeld naar het moment waarop het plan in werking treedt.

Artikel 11: Slotregel

Hier staat de benaming van dit bestemmingsplan vermeld.