direct naar inhoud van 6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.3.1 Inspraak

De geplande ontwikkeling is tot stand gekomen door middel van een interactief proces. De stappen van visie tot en met beheersafspraken zijn 1 voor 1 gezet en daarbij zijn diverse avonden georganiseerd, vergaderingen belegd en gesprekken gevoerd. In de uiteindelijke inrichting is afgelopen tijd veel energie en tijd gestopt. Dit heeft geleid tot afspraken die in de uiteindelijke inrichting en beheersovereenkomsten terug komen.

Tijdens het hiervoor genoemde interactieve proces is door een aantal partijen op voorhand al wel een inspraakreactie geformuleerd en ingediend. Deze reacties worden dan ook meegenomen bij het ter zijner tijd opstellen van de Inspraak- en overlegnotitie, tenzij deze inspraakreacties actief zijn ingetrokken. Op dat moment wordt ook de onderstaande tekst definitief ingevuld.

Op grond van artikel 2 van de gemeentelijke Inspraakverordening heeft het voorontwerp bestemmingsplan "Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen" met ingang van 7 april 2011 tot 19 mei 2011 voor iedereen ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn vier inspraakreacties ingediend.

Op grond van artikel 5 van de Inspraakverordening moet ter afronding van een inspraak een eindverslag gemaakt worden. Dit eindverslag bevat in elk geval:

 • een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;
 • een weergave van de inspraakreacties die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;
 • een reactie op deze inspraakreacties, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het bestemmingsplan wordt overgegaan.

Enkele omwonenden hebben beroep ingesteld tegen het inrichtingsplan Laage Diepenveen dat ten grondslag ligt aan de herinrichting van de zandwetering bij Diepenveen. De rechtbank heeft in december 2010 uitspraak gedaan. Zij verklaren het ingestelde beroep ongegrond. Uiteindelijk is het door omwonenden ingestelde beroep bij de Raad van State ook niet ontvankelijk verklaard vanwege het ontbreken van gronden. In de tussentijd zijn omwonenden met het Waterschap tot overeenstemming gekomen over het toekomstig beheer en inrichtingsascpeten. Dit is vastgelegd in een verslag. Het verslag bevat aspecten die ruimtelijk relevant zijn. Dit zijn met name de inrichtingsaspecten. Verder beperkt dit bestemmingsplan zich hoofdzakelijk tot die onderdelen die relevant zijn voor het juridisch vastleggen van de ontwikkeling. Dit betreft de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de gronden, wat gepaard gaat met een ruimtelijke onderbouwing in de vorm van een toelichting.

Inspreker 1

 • a. In paragraaf 4.4.1 over bedrijven en milieuzoneringen staat vermeld dat het aanleggen van fietspaden en een kunstwerk geen invloed hebben op vergunde rechten van agrariers. Inspreker merkt op dat het plan niet voorziet in de aanleg van fietspaden.
 • b. In paragraaf 4.4.6 bij het onderwerp vegetatie wordt de invloed van het plan op de vegetatie uitgelegd per deelgebied. Onder punt 4 is een deelgebied genoemd. Dit deelgebied is (nog) niet in eigendom van het Waterschap. Inspreker merkt op dat voor deze locatie een onjuiste toelichting is gegeven, omdat geen melding wordt gemaakt van grondruil.
 • c. In paragraaf 4.4.6 bij het onderwerp muggen wordt gesteld dat een verbinding tussen overloopgebieden en het doorstromende open water, de kans op muggenpopulaties vermindert doordat er meer natuurlijke predatoren aanwezig zijn. De inspreker is van mening dat dit onjuist is. Inspreker stelt dat bij het terugstromen van water er voor de mug geen aanleiding is om zich voort te planten.
 • d. In paragraaf 4.5. bij het onderwerp leidingen en kabels staat vermeld dat zich in het plangebied en zijn omgeving geen rioleringsleidingen bevinden. Inspreker stelt dat er wel riolering aanwezig is.

Beantwoording

 • a. In eerdere plannen is sprake geweest van mogelijke realisatie van een fietspad. Dit is in een later stadium verwijderd uit de planvorming. Op deze plek is het per abuis het woord 'fietspaden' blijven staan. Inmiddels hebben wij dit vervangen voor 'wandelpaden'.
 • b. Ook voor dit punt geldt dat het deelgebied dat beschreven staat onder punt 4 bij het onderwerp vegetatie in eerdere plannen betrokken zou worden bij de herinrichting van de Zandwetering. In een later stadium bleek het niet mogelijk om de grond van deelgebied te betrekken bij de planvorming. Per abuis is het deelgebied nog wel beschreven bij het ecologisch onderzoek. Wij hebben de tekst voor dit punt aangepast waarbij opgemerkt is dat de grond geen onderdeel maakt van het bestemmingsplan.
 • c. Over het onderwerp muggen hebben wij advies ingewonnen bij GGD Gelre-IJssel. Uit dit advies blijkt niet dat bij het terugstromen van water voor de mug geen aanleiding is om zich voort te planten. De inspreker heeft zijn standpunt niet nader onderbouwd. De reactie is niet in het plan overgenomen.
 • d. In paragraaf 4.5 hebben wij een overzicht opgenomen van rioleringsleidingen in het plangebied. De riolering in het plangebied zijn geen hoofdleidingen, maar aansluitingen aan het riool ten behoeve van diverse percelen.

Inspreker 2

 • a. Inspreker meldt dat het verbindingspad tussen de Driehoeksweg en de Olsterweg in toenemende mate wordt gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Inspreker verzoekt om onderzoek naar de mogelijkheden dit te beëindigen cq. te beperken.
 • b. Inspreker stelt dat het verbindingspad tussen de Driehoeksweg en de Olsterweg ten onrechte de naam 'Vijfhoeksweg' gekregen heeft.

Beantwoording

 • a. Naar aanleiding van deze inspraakreactie is contact geweest met zowel de eigenaar van de weg (Vitens) als de verkeersadviseur van de politie. Het genoemde weggedeelte betreft een openbare weg. Gezien de ligging en het karakter van deze weg kan ons inziens geen sprake zijn van een druk bereden (auto)route. Naar onze mening is er onvoldoende aanleiding voor het nemen van maatregelen om het gebruik van deze weg te ontmoedigen. Dit standpunt wordt gedeeld door de eigenaar als de verkeersadviseur van de politie.
 • b. De weg is door de gemeente nooit officieel benoemd als Vijfhoeksweg. De inspraakreactie geeft echter geen aanleiding om het plan te wijzigen aangezien de straatnaam niet in het plan wordt genoemd.

Inspreker 3

 • a. Inspreker vraagt zich af wat verstaan wordt onder 'extensive dagrecreatie'.
 • b. Inspreker vraagt zich af wat verstaan wordt onder 'verkeer' te water.
 • c. Inspreker vraagt zicht af wat de afstand is tussen het plangebied en de Ecologische Hoofdstructuur.
 • d. Inspreker vraagt zich af of er kans bestaat op vervuiling (extern + omgeving)

Beantwoording

 • a. In hoofdstuk 1, artikel 1 (begrippen) van de planregels is uitgelegd wat wij verstaan onder externe dagrecreatie. Onder '1.9' staat het volgende gemeld: 'niet gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, zwemmen en natuurobservatie'.
 • b. Onder verkeer te water bedoeld de gemeente bijvoorbeeld (recreatief) vaarverkeer van bootjes en kano's.
 • c. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt ten noorden en ten zuiden van het plangebied. De herinrichting van de zandwetering zelf sluit aan op het EHS gebied dat grenst aan de Randerstraat. De deelgebieden Roobrug en Randerpad liggen om ruim 200 meter van het EHS gebied dat zich concentreert om landgoed Nieuw Rande.
 • d. In het gebied voorziet de gemeente extensieve dagrecreatie. Bij deze vorm van recreatie verwachten wij niet of nauwelijks vervuiling van het gebied zelf of vervuiling voor de omgeving. Als in de praktijk blijkt dat sprake is van vervuiling, dan moet er in het kader van het beheer van het gebied een passende oplossing gevonden worden.

Inspreker 4

 • a. Inspreker stelt dat het plan zorgt voor overlast door loslopende honden bij haar perceel, met name in de paardenwei. Inspreker stelt voor om het 'stuinpad' af te gazen met een hek.
 • b. Inspreker stelt dat de herinrichting van deelgebied 'Laage Diepenveen' zorgt voor extra groei van het 'St Jacobskruid' dat giftig is voor dieren. Voor paarden is het kruid in gedroogde vorm gevaarlijk.

Beantwoording

 • a. In de huidige situatie ligt er vanaf de Sallandsweg richting het plangebied 'Laage Diepenveen' een onderhoudspad van het Waterschap langs de Zandwetering. Dit onderhoudspad wordt ook gebruikt door mensen die daar onder andere ook hun hond uitlaten. Dit pad valt niet in het plangebied van het bestemmingsplan. Wel is het aannemelijk dat in de toekomst het pad meer gebruikt gaat worden. Het Waterschap stelt voor om met inspreker in overleg te gaan om een passende oplossing te vinden. Daarbij wil het Waterschap een goede oplossing vinden hoe het perceel tussen dat van de inspreker en dat van het Waterschap af te gazen met een hek.
 • b. Het Jacobskruiskruid groeit op wat drogere gronden waardoor het niet voor de hand ligt dat deze soort zich in het retentiegebied Laage Diepenveen vestigt. De soort is vooral gevaarlijk als die in gedroogde toestand in het hooi terecht komt. Het zaad van het Jacobskruiskruid is licht en kan zich over grote afstanden verspreiden. Vestiging van genoemde soort op aangrenzende percelen kan daardoor de hele omgeving als bron gehad hebben. 
6.3.2 Overleg

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient de gemeente bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken waterschappen en diensten van Rijk en provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.

Het plan is toegestuurd aan het Rijk, provincie Overijssel en Waterschap Groot Salland.

Provincie Overijssel heeft opgemerkt dat bij de beschrijving van de gebiedskenmerken niet per laag worden beschreven. Daardoor ontbreekt er een confrontatie tussen de maatregelen die in dit bestemmingsplan worden voorgesteld en normerende en richtinggevende uitspraken uit de omgevingsvisie. Naar aanleiding van deze inspraakreactie is de beschrijving van de gebiedskenmerken geordend per laag. Ook zijn de maatregelen die het bestemmingsplan voorziet geconfronteerd met de normerende en richtinggevende uitspraken uit de Omgevingsvisie.

Waterschap Groot Salland heeft geen inhoudelijke reactie gegeven. Het Rijk heeft geen reactie op het plan gegeven.