direct naar inhoud van Artikel 10 Water
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

Artikel 10 Water

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. openbaar vaarwater met een functie ten behoeve van scheep- en/of recreatievaart;
  • b. waterhuishouding;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning', voor het innemen van ligplaatsen voor vaartuigen met een functie ten behoeve van cultuur en ontspanning, met inbegrip van daaraan functioneel verbonden en ondergeschikte woonfuncties;
  • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', voor het innemen van ligplaatsen voor vaartuigen met een functie ten behoeve van horeca, met inbegrip van daaraan functioneel verbonden en ondergeschikte woonfuncties en uitsluitend in de aangeduide categorie(en) conform de van deze regels deel uitmakende Bijlage 3 Staat van Horeca-activiteiten;
  • e. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting', een ontsluitingsroute ten behoeve van fiets- en voetgangersverkeer;
  • f. bij één en ander behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.


In de bestemming zijn seksinrichtingen niet begrepen.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 10.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen, steigers, duikers en beschoeiingen, afmeervoorzieningen;

10.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 10.2.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   max bouwhoogte bruggen  
afmeervoorzieningen   5 m  
duikers, beschoeiingen   2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3,5 m