direct naar inhoud van Artikel 12 Waterstaat - Waterkering
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

Artikel 12 Waterstaat - Waterkering

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:

  • a. hoofdwaterkering en daarbij behorende voorzieningen;
  • b. waterhuishouding en waterstaatkundige functies, en
  • c. bij een en ander behorende overige voorzieningen, zoals ten behoeve van het scheepvaartverkeer.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Bouwen ten behoeve van de bestemming

Onverminderd het bepaalde ten aanzien van de andere bestemmingen van deze gronden, mogen op en in de gronden als bedoeld in lid 12.1, ten dienste van en behorende bij de in dat lid bedoelde doeleinden worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals keermuren, bakens en lichten, tot een bouwhoogte van 6 m.

12.2.2 Bouwen krachtens de andere bestemmingen

Het bouwen krachtens de andere bestemmingen dan de in lid 12.1 bedoelde, mag uitsluitend geschieden nadat ter zake advies is ingewonnen bij:

  • a. de beheerder van het betreffende water en de beheerder van de betreffende waterkering, voor zover het betreft de belangen van de betreffende hoofdwaterkering, en
  • b. Rijkswaterstaat, voor zover het betreft de belangen van de waterhuishouding en het scheepvaartverkeer in de delen die, vanaf de buitenkruinlijn van de waterkering langs de IJssel, buitendijks zijn gelegen.