direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bedrijven zoals die per afzonderlijk bestemmingsvlak op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan aanwezig zijn;
  • b. bedrijven zoals die zijn opgenomen in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten Havenkwartier;
  • c. groen-, parkeer- en overige tot de bestemming behorende voorzieningen.


In de bestemming zijn seksinrichtingen niet begrepen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. niet voor bewoning bestemde gebouwen, en
  • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals masten, technische installaties en erf- of perceelsafscheidingen.

3.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 3.2.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' (m) is aangeduid;
  • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:
bouwerken   max. bouwhoogte  
erf- of perceelsafscheidingen   2,5 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   5 m