direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd - 1
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

Artikel 5 Gemengd - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijf, waaronder uitsluitend bedrijven zijn begrepen die zijn opgenomen in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten Havenkwartier, met dien verstande dat de verwijzing naar de categorie-indeling A. B. of C. niet van toepassing is;
 • b. cultuur en ontspanning;
 • c. detailhandel;
 • d. dienstverlening;
 • e. horeca, tot en met categorie 2b, dan wel de aangeduide categorie(en), conform de van deze regels deel uitmakende Bijlage 3 Staat van Horeca-activiteiten;
 • f. maatschappelijke voorzieningen;
 • g. kantoor;
 • h. verkeer en verblijf, waaronder tevens een gebouwde parkeervoorziening is begrepen, alsmede standplaatsen en warenmarkten;
 • i. wonen, waaronder tevens beroeps- of bedrijfsuitoefening is begrepen die in de van deze regels deel uitmakende Staat van bedrijfsactiviteiten cat. 3.2 - 100 m is aangeduid als milieu-categorie 1 of beroeps- of bedrijfsuitoefening die daarmee, gezien de gevolgen daarvan voor de omgeving, redelijkerwijs gelijk kan worden gesteld;
 • j. voorzieningen ter ontsluiting;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. watergangen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen, en
 • m. bij één en ander behorende tuinen, erven, parkeer- en overige voorzieningen.


In de bestemming zijn seksinrichtingen niet begrepen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 5.1 mogen worden gebouwd:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 5.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. een reguliere omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het bouwen van gebouwen, wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat:
  • 1. ten behoeve van de betreffende bedrijfs- of andere functie(s) waarvoor de gebouwen worden gebouwd, op eigen terrein of elders, in parkeergelegenheid wordt of zal worden voorzien overeenkomstig de normering als vermeld in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 4 Parkeernormen Havenkwartier en met dien verstande dat:
   • in de benodigde parkeergelegenheid primair wordt voorzien op eigen terrein, tot de mate waarin dat mogelijk is;
   • in geval van dubbelgebruik kan worden afgeweken van de normering op de wijze zoals is aangegeven in Bijlage 4 Parkeernormen Havenkwartier;
  • 2. de geluidbelasting van de bouwactiviteiten op het Natura 2000 gebied Uiterwaarden IJssel niet hoger is dan 42 d(B)A;
 • b. gebouwen mogen uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. buiten de aanduiding 'bouwvlak',
   • gebouwen zijn toegestaan tot een gezamenlijk bebouwingspercentage van maximaal 10% met inachtneming van een minimale afstand tot de aangeduide bouwgrenzen van 5 m;
   • een ondergrondse parkeervoorziening mag worden gebouwd tot een maximale diepte van 3,5 m;
   • één of meer tussenleden zijn toegestaan, waarvan de hoogte, gemeten vanaf peil tot de basis, minimaal 5 m bedraagt.
  • 2. voorzover 'gevellijn' is aangegeven, dienen gebouwen te worden gebouwd in de voorgevelrooilijn;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 14 m bedragen, dan wel niet meer dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangeduid;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 20 m.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Voor de tot de bestemming behorende gronden gelden de volgende gebruiksregels:

 • a. de bruto vloeroppervlakte van de doelen dienstverlening en/of kantoor bedraagt maximaal 1.500 m², met dien verstande dat bij een bruto vloeroppervlakte vanaf 500 m² deze doelen uitsluitend ten dienste staan van het economisch cluster;
 • b. de bruto vloeroppervlakte van het doel detailhandel bedraagt maximaal 500 m², met dien verstande dat dit doel uitsluitend ten dienste staat van het economisch cluster;
 • c. gebouwen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doelen als genoemd in lid 5.1.

5.4 Afwijken van de gebruiksregels
5.4.1 bruto vloeroppervlakte
 • a. bij een omgevingsvergunning kan, met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.3 onder a. en worden toegestaan dat bij een bruto vloeroppervlakte vanaf 500 m² de doelen dienstverlening en/of kantoor niet of niet geheel ten dienste staan van het economisch cluster, mits zij naar aard en omvang in overeenstemming zijn met hetgeen het plan verstaat onder de leefomgeving Havenkwartier Deventer;
 • b. bij een omgevingsvergunning kan, met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.3 onder b. en worden toegestaan dat een bruto vloeroppervlakte van het doel detailhandel tot 1.500 m² wordt toegestaan met dien verstande dat dit doel uitsluitend ten dienste staat van het economisch cluster.

5.4.2 ambachtelijke bedrijven

bij een omgevingsvergunning kan, met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.3 onder b. en worden toegestaan dat gebouwen worden gebruikt voor ambachtelijke bedrijven, mits zij naar aard en omvang in overeenstemming zijn met hetgeen het plan verstaat onder de leefomgeving Havenkwartier Deventer.