direct naar inhoud van 5.7 Luchtkwaliteit
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

5.7 Luchtkwaliteit

Wet luchtkwaliteit 2007
Op 15 november 2007 is de 'Wet luchtkwaliteit' in werking getreden, Met de 'Wet luchtkwaliteit' wordt de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5 titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) bedoeld. De 'Wet luchtkwaliteit' vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.


Van bepaalde projecten is vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. De 3% grens is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2).


Uit de NIBM-tool (www.infomil.nl) blijkt dat de grens voor 'niet in betekende mate' ligt bij een toename van het verkeer met ca. 500 motorvoertuigen per etmaal (uitgaande van 10% zwaar verkeer). Zoals blijkt uit de vorige paragraaf, zal de ontwikkeling van het Havenkwartier in ieder geval leiden tot een toename van meer dan 500 motorvoertuigen.


Het meeste verkeer zal worden afgewikkeld via de mr. H.F. de Boerlaan. Met behulp van Car II, versie 10 (car.infomil.nl) is een berekening gedaan van de luchtkwaliteit in 2015 en 2020. Hierbij is uitgegaan van de volgende aannames:

  • de verkeersproductie uit het Havenkwartier verdubbeld (van 2300 naar 4600 motorvoertuigen per etmaal)
  • de intensiteit op de mr. H.F. de Boerlaan ter hoogte van het Havenkwartier bedraagt daarmee 12.500 motorvoertuigen
  • de fractie middelzwaar is gesteld op 10% en zwaar op 5%.


Uit de berekening blijkt dat de jaargemiddelde concentratie NO2 en PM10 met respectievelijk 20,5 µg/m3 en 22,7µg/m3 ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m3 blijft. De resultaten van de berekening zijn opgenomen in Bijlage 2 Berekening Luchtkwaliteit.