direct naar inhoud van Artikel 8 Verkeer
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

Artikel 8 Verkeer

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeersvoorzieningen, wegen met de functie van hoofdontsluiting, met één of meer al of niet gescheiden rijbanen en één of meer rijstroken, op- en afritten en hellingbanen en vrijliggende fiets- en voetpaden;
  • b. parkeervoorzieningen;
  • c. bermen en andere groenvoorzieningen;
  • d. watergangen, waterpartijen en waterhuishoudkundige voorzieningen, en
  • e. overige, bij een en andere behorende voorzieningen, waaronder begrepen bushaltes en nutsvoorzieningen,

met dien verstande dat de bestemming, afgezien van een plaatselijke verbreding of versmalling, niet in een ingrijpende wijziging van het profiel voorziet.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 8.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. ondergeschikte gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor nutsvoorzieningen, zoals abri's, telefooncellen, kabelkasten en gemaalgebouwtjes, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen;
  • b. bruggen, tunnels, duikers en bijbehorende voorzieningen, en
  • c. bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten, aanwijsborden, verkeerstekens en verkeersregelinstallaties, straatmeubilair, beeldende kunstwerken en erf- of perceelsafscheidingen.

8.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 8.2.1, gelden de volgende bepalingen:

  • a. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer dan 15 m² bedragen;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   max bouwhoogte  
gebouwen   4 m  
bruggen, viaducten en tunnels   8 m  
lichtmasten, aanwijsborden, verkeerstekens en verkeersinstallaties en beeldende kunstwerken   15 m  
erf- of perceelsafscheidingen   2,5 m  
overige, bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3,5 m