direct naar inhoud van Artikel 18 Algemene wijzigingsregels
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

Artikel 18 Algemene wijzigingsregels

18.1 Wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 1' geheel, dan wel partieel te wijzigen in de bestemming 'Gemengd - 1', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de bedrijfsactiviteiten zijn definitief beëindigd;
 • b. de bodemkwaliteit is of wordt zodanig gemaakt, dat woonbebouwing kan worden toegestaan;
 • c. op geen van de gevels van woningen, na voltooiing van de bouw, de geluidbelasting een overschrijding inhoudt van de ter plaatse maximaal toegestane grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder, tenzij de woonbebouwing is of wordt voorzien van dove gevels, in welk geval geen beperkingen uit hoofde van de Wet geluidhinder van toepassing zijn;
 • d. voldaan wordt aan de normen met betrekking tot externe veiligheid;
 • e. de wijziging er niet toe leidt dat in onvoldoende mate is voorzien in ruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, conform Bijlage 4 Parkeernormen Havenkwartier;
 • f. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ertoe leidt dat:
  • 1. de regels van Artikel 5 Gemengd - 1 van toepassing zijn;
  • 2. de gronden die direct grenzen aan de bestemming 'Water' worden bestemd en ingericht als een openbare kade;
  • 3. de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 1' van de betreffende gronden wordt verwijderd;
 • g. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 14 m bedragen met een incidenteel bebouwingsaccent van 60 m.

18.2 Wro-zone wijzigingsbevoegdheid 2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 2' geheel, dan wel partieel te wijzigen in de bestemming 'Gemengd -1', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de bedrijfsactiviteiten zijn definitief beëindigd;
 • b. de bodemkwaliteit is of wordt zodanig gemaakt, dat woonbebouwing kan worden toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' wordt voorzien in een ontsluitingsroute;
 • d. op geen van de gevels van woningen, na voltooiing van de bouw, de geluidbelasting een overschrijding inhoudt van de ter plaatse maximaal toegestane grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder, tenzij de woonbebouwing is of wordt voorzien van dove gevels, in welk geval geen beperkingen uit hoofde van de Wet geluidhinder van toepassing zijn;
 • e. voor de gronden met de bestemming 'Bedrijventerrein' de afstanden in acht worden genomen conform Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten cat. 3.2 - 100 m;
 • f. wordt voldaan aan de normen met betrekking tot externe veiligheid;
 • g. de wijziging er niet toe leidt dat in onvoldoende mate is voorzien in ruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, conform Bijlage 4 Parkeernormen Havenkwartier;
 • h. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ertoe leidt dat:
  • 1. de regels van Artikel 5 Gemengd - 1 van toepassing zijn, met dien verstande dat onder 'wonen' uitsluitend wonen in een bedrijfswoning is begrepen;
  • 2. de gronden die zijn aangegeven met 'specifieke bouwaanduiding - kade' worden bestemd en ingericht als een openbare kade;
  • 3. de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 1' van de betreffende gronden wordt verwijderd;
 • i. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 16 m, met langs de Industrieweg een bebouwingsaccent van 24 m.

18.3 Wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 3

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 3' geheel, dan wel partieel te wijzigen in de bestemming 'Gemengd - 2', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de bedrijfsactiviteiten zijn definitief beëindigd;
 • b. de bodemkwaliteit is of wordt zodanig gemaakt, dat woonbebouwing kan worden toegestaan;
 • c. op geen van de gevels van woningen, na voltooiing van de bouw, de geluidbelasting een overschrijding inhoudt van de ter plaatse maximaal toegestane grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder, tenzij de woonbebouwing is of wordt voorzien van dove gevels, in welk geval geen beperkingen uit hoofde van de Wet geluidhinder van toepassing zijn;
 • d. voldaan wordt aan de normen met betrekking tot externe veiligheid;
 • e. de wijziging er niet toe leidt dat in onvoldoende mate is voorzien in ruimte ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, conform Bijlage 4 Parkeernormen Havenkwartier;
 • f. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ertoe leidt dat:
  • 1. de regels van Artikel 6 Gemengd - 2 van toepassing zijn;
  • 2. de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsbevoegdheid 3' van de betreffende gronden wordt verwijderd;
 • g. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 14 m bedragen.

18.4 Wijziging bijlage 4 en 5 'Parkeernormen'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de van deze regels deel uitmakende Bijlage 4 Parkeernormen Havenkwartier en Bijlage 5 Parkeernormen Bedrijventerrein te wijzigen, voor zover daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat wegens wijziging in het gemeentelijk parkeerbeleid.