direct naar inhoud van 5.1 Waterhuishouding
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

5.1 Waterhuishouding

De waterhuishouding in het plangebied zal slechts in beperkte mate wijzigen: Het plangebied is nu grotendeels verhard of bebouwd en zal dit ook in de toekomst zijn. Wel worden plaatselijk functies aan het oppervlaktewater toegevoegd. In onderstaande tabel is per thema de situatie in het gebied aangegeven.

Thema   Relevant?   Toelichting  
Veiligheid   Ja   In het plangebied ligt een primaire waterkering Het plan voorziet niet in ontwikkelingen op of nabij deze waterkering. In het bestemmingsplan is in aansluiting op de Keur een dubbelbestemming Waterstaat- Waterkering opgenomen.  
Waterberging   Nee   In de huidige situatie is het plangebied vrijwel volledig bebouwd of verhard. Dit zal in de toekomstige situatie niet veranderen.  
Riolering   Ja   In de huidige situatie is het plangebied gerioleerd middels een gemengd stelsel Door het toevoegen van functies zal de hoeveelheid af te voeren vuil water mogelijk toenemen. Anderzijds zal de hoeveelheid hemelwater die via het riool wordt afgevoerd mogelijk afnemen. Bij het opstellen van het rioleringsplan in 2003 is voor Bergweide geen rekening gehouden met het afkoppelen van hemelwater. In de toekomstige situatie kan het afvalwater uit het gebied via het bestaande gemengde stelsel worden afgevoerd. Wel dient er aandacht te worden besteed aan de kwaliteit van het stelsel. Als er wegrenovaties plaatsvinden kan er mogelijk 'werk met werk' gemaakt worden door riolering met een geringe restlevensduur te vervangen.  
Hemelwaterafvoer   Ja   In de huidige situatie wordt het hemelwater dat afkomstig is van de verharde oppervlakken, afgevoerd via het gemengde rioolstelsel naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In het kader van de nota Waterbeheer 21e eeuw, moet worden gestreefd naar afkoppeling van het hemelwater dat afkomstig is van verharde oppervlakken. Centraal hierbij staat dat afwenteling moet worden voorkomen, door het hanteren van de drietrapsstrategie 'vasthouden - bergen - afvoeren'.
Hoewel afkoppelen gezien de uitgangspunten van het waterschap niet verplicht is, streeft de gemeente wel naar het afkoppelen van zoveel mogelijk verhard oppervlak. Vooral het afkoppelen van dakoppervlak is in dit plangebied kansrijk. Bij de nadere uitwerking van plannen dient dit meegenomen te worden.

Afkoppeling van wegoppervlak is minder kansrijk. Afstromend hemelwater van wegen is niet schoon en moet eerst gezuiverd worden alvorens het geloosd mag worden op oppervlaktewater. De afvoer van het hemelwater van het verharde terreinoppervlak moet aangesloten worden op het gemengde rioolstelsel.

Infiltratie van hemelwater is op deze locatie niet gewenst gezien de bodemverontreiniging die in het plangebied voorkomt.  
Watervoorziening   Nee   Het Havengebied staat middels de Prins Bernhardsluis in verbinding met de IJssel. Dit aspect wijzigt niet ten gevolge van het plan.  
Oppervlaktewaterkwaliteit   Nee    
Grondwaterkwantiteit   Ja   De gemiddeld hoogste grondwaterstand in het plangebied ligt op circa 4,8 m + NAP. Het maaiveldniveau ligt boven 6,0 m + NAP. De ontwateringsdiepte is hiermee meer dan 1,20 m. De gemeente gaat uit van een minimale ontwateringsdiepte voor nieuwbouw inclusief kruipruimte van 70 cm (Rioleringsplan 2010-2015). Er is dus geen belemmering voor het realiseren van de gewenste functies.  
Grondwaterkwaliteit   Ja   Het plangebied ligt in zijn geheel binnen de boringsvrije zone Deventer-Ceintuurbaan. Deze zones zijn onderdeel van de milieubeschermingsgebieden die in de Omgevingsverordening van de provincie zijn aangewezen ter bescherming van drinkwaterwingebieden. Binnen deze boringsvrije zones geldt een verbod voor:
- het uitvoeren van lozingen in de bodem;
- mechanische ingrepen op of in de bodem;
- het tot stand brengen van bodemenergiesystemen op meer dan 50 m diepte.  
Verdroging   Nee    
Natte natuur   Nee    
Inrichting en beheer   Nee