direct naar inhoud van 5.2 Ecologie
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

5.2 Ecologie

5.2.1 Natuurbeschermingswet

Vanuit het oogpunt van natuurwetgeving is een aantal wettelijke regelingen relevant in het kader van dit bestemmingsplan. Het gebied is niet gelegen binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied, maar wel op enige afstand daarvan, te weten de IJsseluiterwaarden. Ook is het plangebied niet gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur of een beschermd natuurmonument. Uit de voortoets is gebleken dat er geen significante effecten zijn te verwachten van de ontwikkeling op het Natura 2000-gebied.

Uit onderzoek is gebleken dat tijdens de beheerfase geen significante effecten zullen optreden als gevolg van de herinrichting van het gebied. Met betrekking tot de bouwfase is het verder van belang om verstoring door geluid te elimineren. Tot dat doel is zekerheidshalve in de bouwregels opgenomen dat bouwactiviteiten niet tot gevolg mogen hebben dat een geluidbelasting groter dan 42 dB(A) op de uiterwaarden optreedt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.D133-VO01_0012.png"

5.2.2 Flora en fauna

Van toepassing is de sinds 1 april 2002 van kracht zijnde Flora- en faunawet. Deze wet voorziet in de bescherming van planten en dieren in heel Nederland.
Aan de hand van een verkennend veldonderzoek, dat is uitgevoerd in februari 2010, is door DHV een inschatting gemaakt van het voorkomen van beschermde diersoorten binnen het plangebied. Uit de resultaten van dit flora en fauna onderzoek is gebleken dat in het onderzoeksgebied specifieke aandacht noodzakelijk is voor de mogelijke aanwezigheid van vaatplanten, vleermuizen, broedvogels en vissen. In aansluiting hierop heeft nader onderzoek plaatsgevonden bestaande uit bureauonderzoek en een veldbezoek (17 mei 2011). Dit leidt tot de volgende conclusies:

  • er worden geen effecten verwacht op vaatplanten en vissen;
  • verspreid in het plangebied staan enkele gebouwen die potentieel geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Het gaat hierbij met name om woningen met gevelpannen en open stootvoegen. Uit het veldbezoek is vast komen te staan dat in het plangebied vleermuizen aanwezig zijn. De exacte functie van het gebied is echter onvoldoende in beeld;
  • bij renovatie of verbouw van de hoge silo dient rekening gehouden te worden met de opgehangen nestkast voor een slechtvalk;
  • in het hele plangebied zijn foeragerende huismussen aangetroffen. Daarnaast is een broedplaats van de huismus aangetroffen;
  • de aanwezigheid van gierzwaluwen kan niet volledig worden uitgesloten;

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de Bijlage 1 Voortoets natuurbeschermingswet Havenkwartier.