direct naar inhoud van 5.11 M.e.r-(beoordelings)plicht
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

5.11 M.e.r-(beoordelings)plicht

Op 1 april is het gewijzigde besluit mer in werking getreden. Een belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de mer-beoordeling) van de bijlage bij het Besluit mer. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'. Daarbij zijn in het bijzonder de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EU-richtlijn van belang. Deze omstandigheden betreffen o.a. de kenmerken van de potentiële effecten en cumulatie. Op grond van artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht dient het bevoegd gezag zijn eventuele keuze voor géén mer-beoordeling voor een activiteit die beneden de drempelwaarde valt, te motiveren in de overwegingen van het moederbesluit.

De ontwikkeling van het Havenkwartier blijft onder de drempelwaarden voor categorie D 11.2 stedelijk ontwikkelingsproject (100 ha of 200.000 m2 BVO). Het project omvat de transformatie van een bestaand bedrijventerrein naar een gebied waar wonen in combinatie met diverse stedelijke functies een plek krijgt. Het gebied ligt op de grens tussen woonbebouwing en bedrijventerrein.

In onderstaande tabel is per milieuaspect aangegeven welke invloed de functieverandering heeft.

Aspect   Invloed functieverandering  
Water   Het plangebied is gelegen in de boringsvrije zone van een milieubeschermingsgebied (drinkwaterwinning). Deze functie is afdoende beschermd via de provinciale regelgeving. De waterhuishouding in het gebied zal verder niet wijzigen.  
Bodem   In verband met de functiemenging vinden saneringen plaats. De mogelijke toekomstige vervuilingen zullen in een woon/werkgebied minder zijn dan bij een bedrijventerrein.  
Archeologie   De verwachtingswaarden zijn beperkt. Waar hier wel sprake van is, is een dubbelbestemming opgenomen ter bescherming van archeologische waarden.  
Geluid   De geluidproductie vanuit het terrein zelf zal afnemen ten opzichte van de huidige situatie.
De ontwikkeling brengt wel met zich mee dat in het plangebied geluidgevoelige functies worden gerealiseerd, waarbij sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Hiervoor worden Hogere waarden aangevraagd.
Ten behoeve van de regulering van geluid ten gevolge van functiemenging zal specifiek geluidbeleid worden opgesteld  
Verkeer   De aspecten verkeer en parkeren vormen geen belemmering.  
Luchtkwaliteit   Uit de berekening luchtkwaliteit blijkt dat de berekende waarde ruim onder de grenswaarde voor luchtkwaliteit ligt.  
Externe veiligheid   Door het toevoegen van (beperkt) kwetsbare functies in het plangebied is sprake van een lichte toename van het groepsrisico. Het groepsrisico blijft echter ruim onder de oriënterende waarde.  
Natuur   Mits maatregelen worden genomen ten behoeve van verstoring van vogels en vleermuizen zijn geen negatieve effecten te verwachten.  

Op basis van het bovenstaande hoeft naar het oordeel van het bevoegd gezag voor dit project geen m.e.r.(beoordelings)procedure te worden doorlopen. Voor zover sprake kan zijn van negatieve effecten op het milieu, worden voldoende waarborgen opgenomen in het bestemmingsplan om dit te voorkomen.