direct naar inhoud van 5.10 Interne milieuzonering
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

5.10 Interne milieuzonering

Bestaande bedrijven
Naast de beperkingen vanuit bedrijven rondom het plangebied, zijn er ook in het plangebied zelf bedrijven aanwezig die vanwege geluid, lucht of veiligheid een milieuzone hebben. Op termijn zal de functie van deze gronden veranderen in aansluiting op het wensbeeld zoals dit in het bestemmingsplan is vastgelegd. De transformatie van het Havenkwartier zal echter geleidelijk gebeuren. Gedurende deze transformatie zullen bestaande bedrijven hun huidige functie nog uitoefenen. Het is daarom van belang inzicht te hebben in de beperkingen die mogelijk worden opgelegd voor ontwikkelingen rondom deze bedrijven.
Op basis van locatie- en dossieronderzoek zijn het type bedrijvigheid en de bijbehorende milieuzones in beeld gebracht. Geconcludeerd is dat voor al deze bedrijven uitgegaan kan worden van de richtafstanden zoals deze zijn opgenomen in de VNG-lijst. In onderstaande kaart is per bedrijf de grootste richtafstand opgenomen en over de nieuwe ontwikkelingen heen gelegd. In de meeste gevallen is het aspect geluid bepalend voor de afstand. Een groot aantal aanwezige bedrijven in het gebied langs de mr. H.F. de Boerlaan is nu al geschikt voor functiemenging. Hier bestaan dan ook geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling. Daarnaast is een groot deel van deze percelen reeds in eigendom van de gemeente en zal ontwikkeling dus op afzienbare termijn plaats kunnen vinden.
Voor het Haveneiland geldt dat een functieverandering daar pas kan plaatsvinden wanneer de aanwezige bedrijven Bert Evers en Dutch Stone Company zijn verdwenen. Met het verdwijnen van deze bedrijven is de belemmering dan ook opgeheven. PontMeyer in het zuidelijk deel van het Haveneiland zal blijven. Vanuit dit bedrijf moet uitgegaan worden van een minimale afstand van 50 m vanaf de terreingrens van bedrijven tot aan nieuwe voor geluidgevoelige functies. In Bijlage 4 Functie en belemmeringen bedrijven Havenkwartier is een beschrijving per bedrijf opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.D133-VO01_0021.png"

Geluid in het Havenkwartier

Het Havenkwartier wordt een stoere en levendige woonomgeving, met een maximale mix van verschillende functies zoals wonen, horeca, ateliers en kleine bedrijven. Deze mix zal gepaard gaan met geluid in verschillende vormen en sterktes. Veel van dit geluid zal positief worden gewaardeerd door de mensen in het gebied, als onderdeel van het stoere en levendige karakter. Echter geluid is ook een potentiële hinderbron. En geluid van bedrijven en horeca is gebonden aan wettelijke regels en beperkingen. Dat is op zich zelf een goede zaak, omdat op die manier geluidhinder wordt voorkomen. De regels en beperkingen, waaronder geluidgrenswaarden, zijn voor de meeste bedrijven en horeca, opgenomen in de algemene regels van het zogenaamde activiteitenbesluit.


Afwijken van de standaard geluidgrenswaarden activiteitenbesluit

De algemene regels uit het activiteitenbesluit gaan uit van een standaardsituatie. Echter de situatie in het Havenkwartier is niet standaard. Hogere geluidniveaus dan de geluidgrenswaarden betekent nog niet automatisch dat er geluidhinder zal optreden. Het activiteitenbesluit maakt het mogelijk om door het stellen van zogenaamde maatwerkvoorschriften van de standaard geluidgrenswaarden af te wijken, zowel naar beneden als naar boven. Voor een rustige woonwijk met weinig verkeer betekent dit doorgaans, dat er strengere geluidgrenswaarden opgenomen zullen worden.


Voor een levendige omgeving als het toekomstige Havenkwartier zal dit juist een verruiming van de grenswaarden inhouden. De toepassing van ruimere grenswaarden voorkomt dat er nodeloos bij de bedrijven en horeca kostbare geluidbeperkende maatregelen moeten worden getroffen dan wel nodeloos activiteiten moeten worden beperkt in omvang of duur, waarmee bovendien het beoogde karakter van het Havenkwartier zou worden beknot.

Voorbeeld met horeca
Bij een horecabedrijf kan bij (live)muziekfestiviteiten, die één of tweewekelijks plaats zullen vinden, tot na 11 uur 's avonds hoorbaar muziekgeluid veroorzaken bij de woningen in het Havenkwartier. Het geluidniveau is door onderzoek berekend op 45 dB(A) op de gevel. Dat is op zichzelf niet erg luid (een rustig gesprek maakt al meer geluid) en zal naar verwachting in het toekomstige Havenkwartier dan ook niet tot hinder leiden. Dit mede vanwege het feit dat het beperkt blijft tot één of twee avonden in de week en niet de hele nacht duurt.

Echter door een tweetal straffactoren is het te toetsen geluidniveau veel hoger: 10 dB toeslag omdat het muziekgeluid betreft en 10 dB toeslag omdat het na 11 uur 's avonds nog hoorbaar is. Het te toetsen geluidniveau is daardoor 65 dB(A)! En de norm is 50 dB(A). Het beperken van het geluidniveau tot deze norm van 50 dB(A) vraagt zeer kostbare bouwkundige maatregelen in het gebouw (een doos in doos constructie). Via een maatwerkvoorschrift kan de norm, voor die één tot twee avonden per week en tot een bepaalde eindtijd worden verhoogd naar 65 dB(A) op de gevel, zodat die kostbare maatregelen achterwege kunnen blijven. De nieuwbouwwoningen zullen dan wel moeten worden voorzien van voldoende geluidisolatie, zodat het geluid binnen in de woning wel voldoet aan de wettelijke grenswaarde (van 35 dB(A)). Aan deze wettelijke grenswaarde voor het geluid IN de woning mag niet worden getornd. Omdat het nieuwbouwwoningen betreft zal het niet erg lastig of kostbaar zijn om de benodigde gevelisolatie te realiseren. Uiteraard gelden deze maatregelen alleen voor de woningen in de invloedssfeer van het horecabedrijf, niet voor alle toekomstige woningen in het Havenkwartier.  

Beleid voor maatwerkvoorschriften

Een maatwerkvoorschrift op grond van het activiteitenbesluit is een formeel besluit dat moet worden gemotiveerd en gepubliceerd. Belanghebbenden (zoals het bedrijf en de omwonenden) kunnen zienswijzen indienen en bezwaar en beroep aantekenen bij het bestuur en de rechter.


Om er voor te zorgen, dat in het Havenkwartier goede maatwerkvoorschriften worden gesteld met een toereikende motivatie, is het aan te bevelen om vooraf geluidbeleid hiervoor op te stellen.


Met dit "Geluidbeleid Havenkwartier" kan vooraf worden vastgesteld:

  • van welke geluidgrenswaarden kan worden afgeweken
  • en in welke mate
  • en onder welke omstandigheden.


Dit betekent een helder kader vooraf voor alle betrokkenen: bedrijven, omwonenden, het bestuur, de Raad en de uitvoerende ambtelijke dienst.


Koppeling met het bestemmingsplan Havenkwartier

Het geluidbeleid Havenkwartier is, behalve als kader voor maatwerkvoorschriften, van belang voor de vaststelling van het bestemmingsplan Havenkwartier. Onder verwijzing naar dit beleid kan worden aangetoond dat er sprake zal zijn van een voldoende goed woon- en leefklimaat. En kan worden aangetoond, dat het plan uitvoerbaar is, omdat de hogere geluidniveaus niet zullen leiden tot een onmogelijke mix van wonen, werken en horeca. Sterker: het beleid ondersteunt de wens om in het Havenkwartier de maximale mix te realiseren die de stoere en levendige omgeving vraagt en eigen is. En dat met behoud van een goed woon- en leefklimaat IN de woningen zelf, zodat elke bewoner de rust kan zoeken en vinden die hij nodig heeft.


De procedure

Vanwege de koppeling met het bestemmingsplan Havenkwartier is het nodig, het geluidbeleid parallel aan het bestemmingsplan op- en vast te stellen. Het ontwerpgeluidbeleid zal tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Het geluidbeleid volgt hierbij de procedure voor beleidsregels als opgenomen in de Awb. De beleidsregel kan naar believen worden vastgesteld oor het college of door de Raad. Mede vanwege de koppeling met het bestemmingsplan Havenkwartier, ligt een vaststelling door de Raad in dit geval voor de hand. Zoals gebruikelijk, is er geen beroep mogelijk tegen het vastgestelde geluidbeleid. Dit beroep is wél mogelijk tegen de maatwerkvoorschriften die met toepassing van dit beleid worden vastgesteld.