direct naar inhoud van 5.4 Bodemkwaliteit
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

5.4 Bodemkwaliteit

Bij transformatie van (delen van) het Havenkwartier naar nieuwe functies dient rekening te worden gehouden met de bodemsituatie. Afhankelijk van soort en mate van verontreiniging én de gewenste functie ter plaatse dient in het vervolg bepaald te worden óf en op welke wijze de bodem gesaneerd wordt. Dit vergt maatwerk voor verschillende gebieden en percelen.


Scheepvaartstraat / mr. H.F. de Boerlaan

In het deelgebied langs de mr. H.F. de Boerlaan zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Voor een aantal percelen is een lichte verontreiniging geconstateerd. Het betreft Zuiderzeestraat 2, mr. H.F. r. de Boerlaan 153-155 en 107, Noordzeestraat 12. Voor de mr. H.F. de Boerlaan 107 geldt dat bij herontwikkeling rekening gehouden moet worden met het verwijderen van tanks. Voor de overige locaties geldt dat bij herontwikkeling van deze percelen naar nieuwe functies en gebouwen vervolgonderzoek of actie op basis van de Wet bodembescherming niet noodzakelijk is.

  • Noordzeestraat 4

Het voorstel is hier om de verontreiniging te isoleren door verharding of bebouwing.

  • Industrieweg 2

Hier is sprake van een verontreiniging met oliecomponenten aan de zijde van de Scheepvaartstraat (geen ernstig geval, < 25 m2 grond met gehalten boven de interventiewaarden). Hier is al aangegeven dat bij nieuwbouw gesaneerd wordt (bijdrage uit Bedrijvenregeling).

  • Scheepvaartstraat 1

Onder de openbare weg is sprake van een restverontreiniging. Bij sloop, nieuwbouw of grondwerkzaamheden ter plaatse van de verontreiniging dient rekening gehouden te worden met sanering. Voor het huidige gebruik is geen sanering nodig.

  • Scheepvaartstraat 6

Hier is sprake van een sterke verontreinig van bodem en grondwater met oliecomponennten. Gezien de omvang ( 15 m3 grond en 60 m3 grondwater) is geen sprake van een ernstig geval. Bij sloop nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met sanering.

  • Scheepvaartstraat 7-9

Hier is sprake van een restverontreiniging onder de bebouwing. Wanneer de huidige bebouwing gehandhaafd blijft, hoeft geen verder actie te worden ondernomen.

  • Ten oosten en zuiden van Scheepvaartstraat 7

Hier is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging met PAK. In het kader van de herontwikkeling zal de exacte omvang van de verontreiniging vastgesteld moeten worden en dient een saneringsplan te worden opgesteld.

Navolgende figuur geeft een beeld van de restverontreinigingen in het westelijk deel van het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.D133-VO01_0014.png"

St. Olafstraat

Ter hoogte van de percelen St. Olafstraat 2a en 2-4 en Industrieweg 10a zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat sprake is van matige tot (zeer)sterke verontreiniging. OP de locatie van Evers is een ernstig geval van bodemverontreiniging aanwezig. In het bestemmingsplan worden ontwikkelingen in dit gebied alleen mogelijk gemaakt middels een wijzigingsbevoegdheid. In dit kader zal nader onderzoek gedaan moeten worden naar de omvang van de verontreinigingen dient een saneringsplan te worden opgesteld.


Hanzeweg

Voor een aantal percelen langs de Hanzeweg is vanuit bestaand onderzoek geconstateerd dat er een sterke verontreiniging aanwezig is. Voor Hanzeweg 15-19 is bekend dat het om een ernstige verontreiniging gaat. Hier zal nader onderzoek worden uitgevoerd door de gemeente en worden vervolgens de nodige maatregelen genomen. Hanzeweg 11 betreft het een niet-ernstige verontreiniging. Voor de percelen Hanzeweg 29, Hanzeweg 31-35 en Hanzeweg 41-43 is nader dossieronderzoek nodig om de omvang van de verontreiniging vast te stellen. Van de overige percelen is geen bodeminformatie aanwezig. Het bestemmingsplan gaat uit van handhaving van de huidige functies op de Hanzeweg. Nader onderzoek is in het kader van het bestemmingsplan dan ook niet nodig.


In het plangebied zijn in het verleden verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er op enkele locaties sprake is van ernstige verontreinigingen. Op enkele plaatsen dient te worden gesaneerd, voordat de nieuwe beoogde functie gerealiseerd kan worden.