direct naar inhoud van 5.5 Geluidskwaliteit
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

5.5 Geluidskwaliteit

5.5.1 Wegverkeers- en spoorweglawaai

Wegverkeerslawaai
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat iedere weg een geluidzone heeft met uitzondering van woonerven en 30 km/uur wegen. Een zone is in feite een akoestisch aandachtsgebied. De breedte van de zone wordt bepaald door het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied. Het plangebied is gelegen binnen de geluidzones van de mr. H.F. de Boerlaan, de Industrieweg en de Hanzeweg. Binnen de zone van de Hanzeweg worden geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. Deze weg wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten. De wegen binnen het plangebied worden gelijktijdig met de planontwikkeling voorzien van een 30 km/u-regime.


Aangezien via dit bestemmingsplan de bouw van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt wordt, is er sprake van een 'nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh). Uit een eerste berekening van de geluidbelasting is gebleken dat de geluidbelasting ter plaatse van nieuwe woningen, met name woningen die direct langs de weg zijn gelegen, meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt echter nergens overschreden.


Gezien de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dient een hogere waarde procedure te worden doorlopen. Het ontwerp besluit hogere waarden zal tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Ten behoeve van dit besluit wordt momenteel nader onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op woningen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.D133-VO01_0015.png"

Spoorweglawaai
Het plangebied bevindt zich niet binnen de zone van spoorlijnen.

5.5.2 Industrielawaai

Gezoneerd industrieterrein
Voor de Industrieterreinen Bergweide, Kloosterlanden, Hanzepark en Veenoord is bij Koninklijk Besluit d.d. 11 juni 1993 een geluidzone vastgesteld. Het plangebied Havenkwartier maakt deel uit van dit industrieterrein.


Op grond van artikel 53 van de Wet geluidhinder moet voor industrieterreinen waarop grote lawaaimakers aanwezig of planologisch mogelijk zijn, een zone zijn vastgesteld. Welke bedrijven gerekend worden tot de grote lawaaimakers is opgenomen in het 'Besluit omgevingsrecht' (artikel 2.1.3 Bor).


afbeelding "i_NL.IMRO.0150.D133-VO01_0016.png"


De geluidzone (het aandachtsgebied) ligt tussen het industrieterrein en de zonegrens. Buiten de geluidzone mag de geluidbelasting van alle bedrijven tezamen niet meer dan 50 dB(A) bedragen. In de zone gelden grenswaarden voor de geluidbelasting van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen (maximale ontheffingswaarde nieuwe situaties is 55 dB(A)). Op een industrieterrein behoren strikt genomen geen woningen aanwezig te zijn.


De gemeente Deventer is voornemens in 2011 het bestemmingsplan Bergweide vast te stellen. In dit plan worden de begrenzingen van het industrieterrein en de geluidzone op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen negatieve gevolgen voor het plangebied Havenkwartier.


Indien een deel van het industrieterrein planologisch zodanig wijzigt dat het geen deel meer uitmaakt van het industrieterrein, maakt het vervolgens deel uit van de geluidzone. De geluidzone betreft immers het gebied rond het betrokken terrein, waarbuiten de geluidbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan (artikel 40 Wet geluidhinder). Concreet betekent dit voor het Havenkwartier dat het plangebied wijzigt van gezoneerd industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder naar een gemengd gebied met geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van het industrieterrein Bergweide. Woonbestemmingen moeten daarom getoetst worden aan de voorschriften zoals opgenomen in de Wet geluidhinder (artikel 41 e.v.).


Het is mogelijk om woningen toe te staan binnen de geluidzone van het industrieterrein, mits de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai niet hoger is dan 55 dB(A). Uit het rapport Milieu en RO-aanpak blijkt dat op diverse locaties de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai hoger zal zijn dan 50 dB(A). Als de geluidbelasting tussen de 50 en 55 dB(A) ligt, dient een hogere grenswaarde voor industrielawaai aangevraagd te worden Op grotere hoogte, bij de woontorens, zal de geluidbelasting meer dan 55 dB(A) bedragen. Hier kunnen alleen woningen worden gebouwd, indien dove gevels worden toegepast.

afbeelding "i_NL.IMRO.0150.D133-VO01_0017.png"

Consequenties voor het bestemmingsplan
Voor de woningen met een geluidbelasting tussen 50 en 55 dB(A) zullen hogere waarden worden aangevraagd. Het ontwerp besluit hogere waarden zal tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Ten behoeve van dit besluit wordt momenteel nader onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt ook gekeken naar de eventuele cumulatie met wegverkeerslawaai.

De verplichting om dove gevels toe te passen in die gevallen waar de geluidbelasting hoger is dan de maximaal te ontheffen grenswaarde, is in de regels van het bestemmingsplan opgenomen.