direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Havenkwartier
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D133-VO01

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Conform artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening geeft de toelichting inzicht in de uitvoerbaarheid van het plan. Voor de deelgebieden die de gemeente in eigendom heeft is binnen een groter exploitatiegebied dekking georganiseerd. Deze dekking, gevoegd bij de toezeggingen vanuit de provincie en bijdragen vanuit gemeentelijke programma’s, leidt tot een haalbare realisatie. Ten aanzien van de deelgebieden waarvan de gemeente geen eigendom heeft neemt zij geen risicodragende positie in. Voor die gronden is het bestemmingsplan slechts het voorwaardenscheppende kader voor de gewenste ontwikkelingen. Voor wat betreft de wijzigingsbevoegdheden die zijn opgenomen om de bestaande bedrijvigheid te wijzigen naar een meer gemengde bestemming geldt dat zulks eventueel gefaseerd gebeurt en wel voor eigen rekening en risico van de exploitant.

Ingevolge het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een krachtens het Bro aangewezen bouwplan is voorgenomen. Bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan kan de raad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. De exploitatie voorziet in grondverwervingen. In het kader van de gronduitgifte worden de in aanmerking te nemen kostensoorten verdisconteerd. Voor zover het de wijzigingsbevoegdheden in het plan betreft, is artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening daarop niet van toepassing. Dit betekent dat de verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan niet aan de orde is.