direct naar inhoud van 1.1 Algemeen
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

1.1 Algemeen

In november 2004 is het Masterplan Zandwetering vastgesteld door de gemeente Deventer. De Zandwetering krijgt een noodzakelijke bredere functie en als gevolg daarvan een nieuw uiterlijk. Een groot deel van het totale pakket aan maatregelen is al uitgevoerd. Met de herinrichting van de gebieden ten westen van Diepenveen vindt een verdere afronding plaats van deze totale herinrichting van de Zandwetering bij Deventer.

De aanpassingen aan de Zandwetering zijn noodzakelijk in verband met de te verwachten klimaatontwikkeling. De Zandwetering moet in de toekomst meer water kunnen vasthouden en dat vraagt om een andere inrichting. Een nevendoelstelling is het bieden van kansen aan natuurontwikkeling. De zandwetering kan hierbij een verbindingszone zijn voor ecologie. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om bewoners en bezoekers nog meer te laten genieten van dit stukje Diepenveen.

Het plangebied bestaat uit drie delen:

1) "Randerpad".

2) "Verlegging zijwatergang nabij Roobrug";

3) "Laage Diepenveen";

De maatregelen voor de Zandwetering zijn divers, dit bestemmingsplan richt zich op die onderdelen die niet (volledig) passen binnen het vigerende bestemmingsplan: Buitengebied, Diepenveen 1994. Hieronder wordt weergegeven wat de strijdigheid met het vigerende plan is:

  • de waterbergingen (in "Randerpad" en "Laage Diepenveen") passen niet binnen de bestemmingen "Agrarisch gebied met landschappelijke waarde" en "Agrarisch gebied met (hoge) landschappelijke waarde" en "Agrarische nevenbedrijven met bijbehorende erven";
  • verleggen van de waterloop van de Zijwatergang (in "Laage Diepenveen", "Randerpad" en "Verlegging zijwatergang nabij Roobrug") past in alle gevallen niet binnen de geldende bestemming "Agrarisch gebied met (hoge) landschappelijke waarde";
  • afgraven van gronden als voorwaardenscheppende maatregel voor een aan de waterloop gerelateerde natuurontwikkeling is duidelijk aan de Zandwetering gerelateerd en valt buiten de bestemming "Waterloop" en komt eveneens niet overeen met de geldende agrarische bestemming;
  • ondergeschikt recreatief gebruik (wandelroutes) past eveneens niet binnen het geldende bestemmingsplan.

Voor deze punten is het noodzakelijk om dit bestemmingsplan op te stellen.

De drie deelgebieden zijn in overleg met het Waterschap Groot Salland door de gemeente Deventer gebundeld in dit bestemmingsplan om zo gerealiseerd te kunnen worden. Hiermee regelt dit bestemmingsplan de bouwmogelijkheden en het gebruik van de gronden, wat wordt voorzien van een ruimtelijke onderbouwing in de toelichting.