direct naar inhoud van 4.6 Waterhuishouding
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

4.6 Waterhuishouding

4.6.1 Inleiding

Zoals in ยง 3.2.4 is aangegeven is sinds 1 november 2003 de watertoets wettelijk verplicht voor plannen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Ruimtelijke plannen en besluiten kunnen gevolgen hebben op de waterhuishouding. Voorbeelden hiervan zijn een achteruitgaande waterkwaliteit, verdroging van natuurgebieden, et cetera. De watertoets heeft als doel deze negatieve effecten te voorkomen en mogelijke kansen voor het watersysteem te benutten. Bij de watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van water bij ruimtelijke plannen en besluiten. In deze paragraaf wordt hierop nader ingegaan.

4.6.2 Bodemopbouw

De Zandwetering bij Diepenveen ligt in een dekzandgebied dat gekenmerkt wordt door ruggen en laagtes. De gegraven waterloop volgt de beekdallaagte.

4.6.3 Grondwater

Het plangebied is een relatief nat gebied (grondwatertrappen Vl-Vll).

Het plangebied ligt in de boringsvrije zone van het diepe pakket van Salland, waaronder zich een drinkwaterwinning bevindt.

4.6.4 Oppervlaktewater

De Zandwetering en de zijwatergang vormen het oppervlaktewater in dit plangebied.

Om bij hevige regenval het water in dit gebied tijdelijk te kunnen bergen, zijn in dit plangebied het grootste deel van de aan deze waterlopen gelegen percelen bestemd voor wateropvang. Hiertoe worden deze percelen afgegraven tot op zomerpeil (ca. 3.10 NAP).

In enkele retentiegebieden zullen poelen gemaakt worden, om dit gebied ecologisch te verrijken.

Naast het aanleggen van waterbergingsgebieden moet de herinrichting van de Zandwetering ook bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologische waarden. Deze opgave is voor een groot deel te realiseren door het aanbrengen van een nieuw profiel en het aanleggen van een vistrap. Een ander deel van de opgave is het realiseren van beschaduwing door houtopstanden ten westen van de Zandwetering. Houtopstanden zorgen voor temperatuurverschillen en organisch materiaal in het water, wat ecologisch van belang is.

4.6.5 Hemelwater

Hemelwater zal in het gebied zelf worden opgevangen. Voor de opvang van regenwater zijn geen aparte voorzieningen nodig.

4.6.6 Afvalwater

Er zijn in het plangebied geen voorzieningen voor afvalwater nodig.

4.6.7 Natte natuur

De waterbergingsgebieden in dit plan krijgen de bestemming Natuur. Het grootste waterbergingsgebied, aan de monding van de zijwatergang in de Zandwetering, krijgt een specifiek beheer welke in een aparte regeling vastgelegd wordt. In dit gebied ontstaat een natuurlijke ruigte. Zoals elders in deze toelichting beschreven, vormt een cirkel van wilgen de permanente kern van dit gebied. Ook de overige waterbergingen krijgen een in een overeenkomst vastgelegd natuurbeheer.

Het plan voorziet naast het aanleggen van retentiegebieden in het aanleggen van zogenaamde ecologische stapstenen, in de vorm van struweel en een poel. Doel van deze stapstenen is het verbinden van het brongebied van de Zandwetering met de omgeving van Rande voor doelsoorten als de waterspitsmuis en de kamsalamander.

4.6.8 Overleg met relevante waterbeheerders

Waterschap Groot Salland en de gemeente Deventer hebben samengewerkt in de ontwikkeling van dit plan voor de Zandwetering bij Diepenveen.