direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.P228-OH01

5.1 Inleiding

Er wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten zoals deze zijn geformuleerd in het kader van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied zoals dat momenteel in procedure is gebracht. Echter het verschil blijft wel dat de bestemmingen in het bestemmingsplan "Buitengebied" iets ruimer zijn opgezet doordat deze zijn afgestemd op een ander schaalniveau. Daarnaast heeft het bestemmingsplan "Buitengebied" meer een beheersgericht karakter en is er met onderhavig bestemmingsplan sprake van een ontwikkelingsplan.

De exacte detailleringen ten aanzien van beheer en onderhoud vormen onderdeel van een interactief proces tussen diverse partijen, waaronder omwonenden. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het bestemmingsplan, maar wordt vertaald in beheersovereenkomsten. Deze beheersovereenkomsten leggen de ruimtelijke impact van de ontwikkeling nader vast. Dit garandeert dan ook samen met het bestemmingsplan dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de plansystematiek. Allereerst wordt de overgang van het analoge, "papieren" bestemmingsplan naar een digitaal bestemmingsplan behandeld. Vervolgens wordt de standaardisering van de bestemmingsplannen toegelicht. In § 5.3 wordt ingegaan op de opzet van dit bestemmingsplan. Tenslotte wordt in § 5.4 aandacht gegeven aan de handhaving van de bestemmingsplanregels.